Orijinal Araştırma

Aksiyel spondiloartrtit hastalarında secukinumab deneyimi: Tek merkez 3 yıllık gerçek yaşam verileri

10.4274/raed.galenos.2023.83997

  • Emine Uslu Yurteri
  • Didem Şahin Eroğlu
  • Emine Gözde Aydemir Gülöksüz
  • Ahmet İlbay
  • Tahsin Murat Turgay
  • Gülay Kınıklı
  • Aşkın Ateş

Gönderim Tarihi: 28.01.2023 Kabul Tarihi: 14.08.2023 J Turk Soc Rheumatol 2023;15(3):113-119

Amaç:

Secukinumab, interlökin-17A’ya bağlanan insan immünoglobülin G1 kappa monoklonal antikorudur. Secukinumab kullanan aksiyal spondiloartrit (aksSpA) hastalarının demografik, klinik ve laboratuvar özelliklerini ve ilaç uyumunu ve ilaç yan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:

Mayıs 2018-Mart 2022 tarihleri arasında merkezimize başvuran secukinumab ile tedavi edilen aksSpa’lı hastaların retrospektif analizi yapılmıştır.

Bulgular:

Elli iki hastanın, 20’si (%38,5) erkek idi. Ortalama aksiyel spondiloartrit tanı yaşı 36,5±12,1 idi. Ortalama takip süresi 89,3 (Q1-Q3: 65,0-160,9) ay idi. Hastaların 16’sı (%30,8) tümör nekroz faktörü-α (TNF-α) ihibitörü (TNFi) kullanmamıştı. On ikinci ve 24. ayda gözlemlenen secukinumab ilacı sağkalım oranları sırasıyla %96 ve %93 idi. İlaç kalma süresi, TNFi-naif ve TNFi yanıtsız (TNF-IR) grupları arasında anlamlı bir fark göstermedi (p=0,18). Secukinumab tedavisine başlandıktan sonra sadece 1 hasta ilk kez üveit atağı geçirdi. enflamatuvar barsak hastalığı alevlenmesi görülmedi.

Sonuç:

Çalışmamız Türkiye’den secukinumabın gerçek yaşam deneyimini sunmaktadır. TNFi-naif ve TNF-IR hastalarda tedavi yanıtının değişmemesi, secukinumabın hem TNFi-naif hem de TNF-IR hastalarında neredeyse eşit derecede etkili olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak secukinumab, aksSpA’lı hastalar için güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sekukinumab, aksiyel spondiloartrit, IL-17A antikoru

Tam Metin (İngilizce)