Orijinal Araştırma

Persistan andiferansiye artrit: 60 olgunun değerlendirilmesi

10.4274/raed.galenos.2023.32042

  • Mete Pekdiker

Gönderim Tarihi: 21.07.2022 Kabul Tarihi: 16.01.2023 J Turk Soc Rheumatol 2023;15(1):6-13

Amaç:

Andiferansiye artrit (AA), diğer artrit ilişkili hastalıklar dışlandıktan sonra tanısı konulan bir hastalıktır. Literatürdeki çalışmalar genellikle AA’nın erken formu ile ilişkili olup persistan formu için bilgiler sınırlıdır. Bu nedenle çalışmamızda persistan andiferansiye artritli (pAA) hastaların genel karekteristik özelliklerini araştırmayı amaçladık.

Yöntem:

Etiyolojisi bilinmeyen ve altı aydan uzun süreli periferik artritli hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Artrit ilişkili hastalık tanısı olanlar çalışmadan çıkarıldı. Artrit, manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile doğrulandı. Hastalık aktivitesi vizuel analog skala ile değerlendirildi.

Bulgular:

Ortalama yaşı 49,7 yıl olan toplam 60 hasta incelendi ve olguların %76,7’si kadındı. Ortalama hastalık süresi 78 ay olup olguların %21,6’sında romatolojik hastalıklar açısından aile öyküsü mevcuttu. En sık saptanan klinik patern diz monoartritiydi (%56,6), etkilenen eklem sayısı en fazla ikiydi ve hastaların %35’inde eroziv artrit mevcuttu. Tüm değişkenler içinde sadece metatarsofalangeal eklem tutulumu eroziv artritli hastalarda anlamlı olarak daha fazlaydı (p=0,046). Hastaların %98’inde hastalık modifiye edici anti-romatizmal ilaçlar (DMARD) ile remisyon sağlandı.

Sonuç:

Araştırmamız pAA’nın romatizmal hastalık açısından pozitif aile öyküsü, DMARD yanıtının iyi olması ve kronik seyir gibi bazı özellikleri diğer romatizmal hastalıklarla paylaştığını göstermektedir. Bununla birlikte pAA’lı olgular spondiloartrit benzeri mono/oligoartiküler tutulum, romatoid artrit benzeri kadın cinsiyet baskınlığı ve (bazen) eroziv seyir göstermektedir. Tanı gecikme süresinin uzun olması önemli bir sorun olup pAA’nın prognozu genellikle iyidir. Bu klinik antitenin daha iyi tanımlanması için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Andiferansiye artrit, persistan artrit, enflamatuvar artrit, kronik artrit

Tam Metin (İngilizce)